Thông tin ứng tuyển

1Thông tin cá nhân
{{ errors.first('name') }}
{{ errors.first('phone_number') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('birth_day') }}
2Thông tin chung
{{ errors.first('title') }}
{{ errors.first('level') }}
{{ errors.first('experrier') }}
{{ errors.first('current_level') }}
{{ errors.first('desire_level') }}
{{ errors.first('desire_career') }}
{{ errors.first('desire_salary') }}
{{ errors.first('desire_workplace') }}
{{ errors.first('cv_file') }}